กิจกรรมนักศึกษา

rat001 rat002 rat003 rat004 rat005 rat006 rat007 rat008 rat010 rat011 rat012 rat013 rat014 rat015g rat016 rat017 rat018 rat019 rat020 rat021 rat022 rat023 rat024 rat025 rat026 rat027 rat028 rat029 rat030 rat031 rat033 rat034 rat035 rat036 rat038 rat039
13 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศก์นักศึกษา รหัส 58
สิงหาคม 58

กิจกรรมวันไหว้ครู คณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วันที่ 3 กันยายน 58

กิจกรรมกีฬาสีของคณะมนุษย์
วันที่ 9 มิถุนายน 59

กิจกรรมปฐมนิเทศก์ นักศึกษารหัส 59
วันที่ 10 สิงหาคม 59

กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Staff English camp
วันที่ 11 กรกฎาคม 59 /

กิจกรรมวันไหว้ครูคณะครุศาสตร์
วันที่ 13 กันยายน 59 /

กิจกรรมเสริมทักษะ

กิจกรรมเสริมทักษะเตรียมความพร้อมการเป็นครูศิลปะ
วันที่ 1 สิงหาคม 58 / นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพ ในรายวิชาจิตรกรรม
วันที่ 4 ตุลาคม 58 / สอนเสริมในรายวิชาการออกแบบ ภาษาอังกฤษและรายวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 5 สิงหาคม 58 / สอนเสริมทักษะครูศิลปะในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมการฝึกวาดภาพการ์ตูน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 59 /
โดย อาจารย์ดินหิน รักพงษ์อโศก

กิจกรรมการฝึกวาดพู่กันจีน
วันที่ 2 สิงหาคม 59 /

ฟังธรรมและชมงานจิตรกรรมวัดราชผาติการาม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 58 /

โครงการจากพี่สู่น้อง สอนศิลปะ ร.ร.วัดโบสถ์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 59 /

กิจกรรมทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนคร
วันที่ 8 มีนาคม 59 /

ฟังธรรมะบรรยายและฝึกสมาธิ ณ วัดราชาธิวาส
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
r001 r002 r003 r004 r005 r006 r007 r008 r009 r010 r011 r012 r013 r014 r015 r016 r017