อ.อำนวย ทองแดง

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
ชื่อปริญญาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปีที่สำเร็จการศึกษา ชื่อสถานศึกษา
และประเทศ
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)  2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประเทศไทย
ค.บ.(ศิลปศึกษา) 2538 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ/ เบอร์โทรศัพท์
หลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 244 5850
Email: t7u9@hotmail.com