โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                            168     หน่วยกิต

  1. 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30      หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า                                               12      หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                        6        หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                        6        หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                        6        หน่วยกิต

  1. 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า           132     หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                                            51      หน่วยกิต

2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษา                                                  36      หน่วยกิต

2.1.2 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                               15      หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                               81      หน่วยกิต

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                   69      หน่วยกิต

2.2.2 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก                                            6        หน่วยกิต

2.2.3 กลุ่มเลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    6        หน่วยกิต

  1. 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า           6        หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

  1. 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1.1  กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า                                      12      หน่วยกิต

บังคับเรียน                                                                                     3        หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

3(3-0-6)

เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า                                                                       6        หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

3(3-0-6)
1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

English for Study Skills

3(3-0-6)
1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์

English in Various Situations

3(3-0-6)
1500115 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

English for Academic Purposes

3(3-0-6)

1.2        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ให้เรียนไม่น้อยกว่า                                 6        หน่วยกิต

บังคับเรียน                                                                                    3        หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1500116 จริยศาสตร์

Ethics

3(3-0-6)

เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า                                                                       3        หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2000105 สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต

Aesthetic for Quality of Life

3(3-0-6)
2000106 ศิลปะการดำรงชีวิต

The Art of Living

3(3-0-6)
2500113 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน

Psychology for Self-development

3(3-0-6)

1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ให้เรียนไม่น้อยกว่า                                6        หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2500107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

Man and Environment

3(3-0-6)
2500114 สังคมไทยร่วมสมัย

Contemporary Thai Society

3(3-0-6)
2500115 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย

Contemporary World Affairs

3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ให้เรียนไม่น้อยกว่า               6        หน่วยกิต

บังคับเรียน                                                                                    3        หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology

3(2-2-5)

 

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า                                                                        3        หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4000109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science for Daily Life

3(3-0-6)
4000110 การคิดและการตัดสินใจ

Thinking and Decision Making

3(3-0-6)
  1. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า                    132     หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                                         51      หน่วยกิต

2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษา                                               36      หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1011108 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา

Educational Principles and Philosophy

3(3-0-6)
1011203 วิชาชีพครูและความเป็นครู

Teacher Profession and Being a Professional Teacher

3(3-0-6)
1012204 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

Morals and Ethics of Teaching Profession

3(3-0-6)
1022202 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร

Curriculum Designs and Development

3(2-2-5)
1022303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

Learning and Classroom Management

3(3-0-6)
1033203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Innovation and information Technologies in Education

3(2-2-5)
1031208 ภาษาและวัฒนธรรม

Languages and Cultures

3(3-0-6)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

Measurement and Evaluation of Learning

3(3-0-6)
1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Research for Learning Development

3(2-2-5)
1052203 จิตวิทยาสำหรับครู

Psychology for Teacher

3(3-0-6)
1062302 การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Educational Administration and Related Laws

3(3-0-6)
1082105 การศึกษาพิเศษ

Special Education

3(3-0-6)

2.1.2 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                            15      หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1004804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

Practicum

3(0-10-0)
1005810 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1

Internship/Externship 1

6(0-24-0)
1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

Internship/Externship 2

6(0-24-0)

2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                           81      หน่วยกิต

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                               69      หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2021128 การวาดเส้น

Drawing

3(2-2-5)
2031125 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

Visual Elements and Principles of Design

3(2-2-5)
2021129 จิตรกรรม

Painting

3(2-2-5)
2011106 สุนทรียศาสตร์

Aesthetics

3(3-0-6)
2022311 ประติมากรรม

Sculpture

3(2-2-5)
2022219 ภาพพิมพ์

Print Making

3(2-2-5)
2012110 ศิลปะตะวันออก

Eastern Art

3(3-0-6)
2032115 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

Computer for Design

3(2-2-5)
2012302 ศิลปศึกษาขั้นนำ

Introduction to Art Education

3(2-2-5)
2013113 ศิลปะตะวันตก

Western Art

3(3-0-6)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2033208 การออกแบบสิ่งพิมพ์

Printing Design

3(2-2-5)
2013301 ศิลปะสื่อผสม

Mixed Media Art

3(2-2-5)
2013302 ศิลปะและหัตถกรรมไทย

Thai Art and Craft

3(3-0-6)
2013303 ศิลปะวิจารณ์

Art Criticisim

3(2-2-5)
2023106 จิตรกรรมสร้างสรรค์

Creative Painting

3(2-2-5)
2013304 การคิดและการสร้างสรรค์ทางศิลปะ

Artistic Creation and Thinking

3(2-2-5)
2014308 ศิลปะระดับประถมศึกษา

Art for Elementary School

3(2-2-5)
2004104 พิพิธภัณฑ์และการจัดนิทรรศการ

Museum and Exhibition

3(2-2-5)
2034413 การออกแบบภาพประกอบ

Illustration Design

3(2-2-5)
2014309 ศิลปะระดับมัธยมศึกษา

Art for Secondary School

3(2-2-5)
2014310 สื่อและนวัตกรรมศิลปศึกษา

Media and Innovative in Art Education

3(2-2-5)
2014311 เศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับครูศิลปะ

Creative Economy for Art Teacher

3(2-2-5)
2014901 การวิจัยทางศิลปศึกษา

Research in Art Education

3(2-2-5)

2.2.2 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก                                        6        หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2003105 แนวโน้มการจัดเรียนรู้ทางศิลปศึกษา

Approach of Learning Management in Art Education

3(2-2-5)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2003106 หลักสูตรและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ทางศิลปศึกษา

Curriculum and Learning Management Techniques in Art Education

3(2-2-5)

2.2.3 กลุ่มเลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6         หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2014312 ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ

Art for Special Child

3(2-2-5)
2014313 กิจกรรมศิลปศึกษาสำหรับชุมชน

Art Education Activity for Community

3(2-2-5)
2034109 การออกแบบเว็บไซต์

Website Design

3(2-2-5)
2024208 การพิมพ์เพื่อการพาณิชย์

Commercial Printmaking

3(2-2-5)
2034111 การออกแบบตัวอักษร

Lettering and Typography Design

3(2-2-5)  
2034110 การออกแบบบรรจุภัณฑ์

Packaging Design

3(2-2-5)
2014112 ศิลปะอาเซียน

ASEAN Art

3(3-0-6)
2014314 ศิลปะไทยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น                   Thai Art for Developing Local Products 3(2-2-5)
  1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6        หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจำนวน 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร

3.1.4 แผนการศึกษา

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        
กลุ่มวิชาภาษา 3 3 0 6
กลุ่มวิชาภาษา 3 3 0 6
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 3 0 6
หมวดวิชาเฉพาะ        
กลุ่มวิชาชีพครู        
1011108 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา 3 3 0 6
1031208 ภาษาและวัฒนธรรม 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเอกบังคับ        
2021128 การวาดเส้น 3 2 2 5
2031125 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 3 2 2 5
รวม 21 19 4 40

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        
กลุ่มวิชาภาษา 3 3 0 6
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 3 0 6
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3      
หมวดวิชาเฉพาะด้าน        
กลุ่มวิชาชีพครู        
1011203 วิชาชีพครูและความเป็นครู 3 3 0 6
1031203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 2 2 5
กลุ่มวิชาเอกบังคับ        
2021129 จิตรกรรม 3 2 2 5
2011106 สุนทรียศาสตร์ 3 3 0 6
รวม 21      

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        
กลุ่มวิชาภาษา 3 3 0 6
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3      
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 3 0 6
หมวดวิชาเฉพาะด้าน        
กลุ่มวิชาชีพครู        
1022202 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5
1052203 จิตวิทยาสำหรับครู 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเอกบังคับ        
2022311 ประติมากรรม 3 2 2 5
2022219 ภาพพิมพ์ 3 2 2 5
รวม 21      

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 3 0 6
หมวดวิชาเฉพาะด้าน        
กลุ่มวิชาชีพครู        
1012204 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 3 3 0 6
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 3 0 6
1062302 การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเอกบังคับ        
2012110 ศิลปะตะวันออก 3 3 0 6
2032115 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 2 2 5
2012302 ศิลปศึกษาขั้นนำ 3 2 2 5
รวม 21 19 4 40

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาเฉพาะด้าน        
กลุ่มวิชาชีพครู        
1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเอกบังคับ        
2013113 ศิลปะตะวันตก 3 3 0 6
2033208 การออกแบบสิ่งพิมพ์ 3 2 2 5
2013301 ศิลปะสื่อผสม 3 2 2 5
2013302 ศิลปะและหัตถกรรมไทย 3 3 0 6
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก        
2003105 แนวโน้มการจัดเรียนรู้ทางศิลปศึกษา 3 2 2 5
รวม 18 15 6 33

 

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาเฉพาะด้าน        
กลุ่มวิชาชีพครู        
1082105 การศึกษาพิเศษ 3 3 0 6
กลุ่มวิชาเอกบังคับ        
2013303 ศิลปะวิจารณ์ 3 2 2 5
2023106 จิตรกรรมสร้างสรรค์ 3 2 2 5
2013304 การคิดและการสร้างสรรค์ทางศิลปะ 3 2 2 5
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก        
2003106 หลักสูตรและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ทางศิลปศึกษา 3 2 2 5
กลุ่มเลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก        
XXXXXX วิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก 3      
รวม 18      

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาเฉพาะด้าน        
กลุ่มวิชาชีพครู        
1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 2 2 5
กลุ่มวิชาเอกบังคับ        
2014308 ศิลปะระดับประถมศึกษา 3 2 2 5
2004104 พิพิธภัณฑ์และการจัดนิทรรศการ 3 2 2 5
2034413 การออกแบบภาพประกอบ 3 2 2 5
กลุ่มเลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก        
XXXXXX วิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก 3      
หมวดวิชาเลือกเสรี        
XXXXXX วิชาเลือกเสรี        
รวม 18      

 

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาเฉพาะ        
กลุ่มวิชาชีพครู        
1004804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 0 10 0
กลุ่มวิชาเอกบังคับ        
2014309 ศิลปะระดับมัธยมศึกษา 3 2 2 5
2014310 สื่อและนวัตกรรมศิลปศึกษา 3 2 2 5
2014311 เศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับครูศิลปะ 3 2 2 5
2014901 การวิจัยทางศิลปศึกษา 3 2 2 5
หมวดวิชาเลือกเสรี        
XXXXXX วิชาเลือกเสรี        
รวม 18      

 

 

ปีที่ 5 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
กลุ่มวิชาชีพครู        
1005810 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ในสาขาวิชาเฉพาะ 1

6 0 24 0
รวม 6 0 24 0

 

ปีที่ 5 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
กลุ่มวิชาชีพครู        
1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ในสาขาวิชาเฉพาะ 2

6 0 24 0
รวม 6 0 24 0