รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว

ประวัติการศึกษา

  • คุณวุฒิ
    ชื่อปริญญาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปีที่สำเร็จการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา
และประเทศ

อ.ด.(ประวัติศาสตร์) 2553 จุฬาฯ ประเทศไทย
ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์ศิลปะ)

ค.ม.(ศิลปศึกษา)

2550

2539

ศิลปากร ประเทศไทย

จุฬาฯ ประเทศไทย

ค.บ.(ศิลปศึกษา) 2536 จุฬาฯ ประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ/ เบอร์โทรศัพท์
หลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 244 5850
Email: lekkhrouthongkhieo@hotmail.com

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

1.หนังสือเรื่อง เปิดแผนยึดล้านนา กรกฎาคม 2559 สำนักพิมพ์มติชน
2.บทความเรื่อง ความเชื่อและรูปแบบงานศิลปกรรมพระศรีอุมาเทวีในประเทศไทย วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559)
3.งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาลวดลายจากงานสังคโลกเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ พฤษภาคม 2559 (วช.58)
4.งานวิจัยเรื่อง รูปแบบและคติความเชี่ยวเกี่ยวกับพระศรีอุมาเทวีในประเทศไทย พฤษภาคม 2558 (วช.57)
5. งานวิจัยเรื่อง พระราชประสงค์ในการสร้างงานศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มกราคม 2557 (บกศ.54)
6.บทความเรื่อง การศึกษาประติมากรรมพระอุมาสมัยอิทธิพลศิลปะเขมรในประเทศไทย วารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)
7.บทความเรื่อง บริบทสังคมที่สะท้อนในวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)
8.บทความเรื่อง ไทยเหนือ ไทยใต้ คนเมือง : ร่องรอยความขัดแย้งระหว่างล้านนากับสยาม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 35 ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม 2557)
9.หนังสือเรื่อง ความเข้าใจในจิตรกรรมไทยประเพณี กรกฎาคม 2556 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย