ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์

ประวัติการศึกษาในระดับปริญญา

คุณวุฒิ
ชื่อปริญญาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปีที่สำเร็จการศึกษา ชื่อสถานศึกษา
และประเทศ
ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน) 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
ค.ม.(ศิลปศึกษา) 2542 จุฬาฯ ประเทศไทย
ศศ.บ.(ศิลปกรรม) 2536 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ/ เบอร์โทรศัพท์
หลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 244 5850
Email: Pareunatsang@yahoo.com

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
ปฤณัต นัจนฤตย์. (2558). ทัศนธาตุและการออกแบบ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ปฤณัต นัจนฤตย์. (2556ก). ศิลปะสำหรับครูระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ปฤณัต นัจนฤตย์. (2556ข). สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.