ดร.สุดารัตน์ เทพพิมล

ประวัติการศึกษาในระดับปริญญา

คุณวุฒิชื่อปริญญาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปีที่สำเร็จการศึกษา ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
กจ.ด.(การจัดการศึกษา) 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประเทศไทย
ค.ม.(ศิลปศึกษา) 2540 จุฬาฯ  ประเทศไทย
ค.บ.(ศิลปศึกษา)  2536 จุฬาฯ  ประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ/ เบอร์โทรศัพท์
หลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 244 5850
Email: sudaratdusit@yahoo.com

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
สุดารัตน์ เทพพิมล. (2559). รูปแบบพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4-5) เชิงสุนทรียศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุดารัตน์ เทพพิมล. (2556). ศิลปะสำหรับครูระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
สุดารัตน์ เทพพิมล. (2555). รูปลักษณ์ศิลปกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของไทยในทศวรรษหน้า. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.