อ.ฆนา วีระเดชะ

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
ชื่อปริญญาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปีที่สำเร็จการศึกษา ชื่อสถานศึกษา
และประเทศ
ศ.ม.(ประยุกต์ศิลปศึกษา) 2552 มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
ศศ.บ.(ศิลปกรรม) 2541 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ/ เบอร์โทรศัพท์
หลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 244 5850
Email: tubb_ver@yahoo.com

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
ฆนา วีระเดชะ. (2558). งานสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ The Reflection 35th Mini Print International of Cadaques 2015 วันที่ 27 มิถุนายน – 30 กันยายน 2558 ณ Taller Galeria Fort เมืองจีโรน่า ประเทศสเปน
ฆนา วีระเดชะ. (2557). การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษาตามความต้องการของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.