อ.วุฒินันท์ รัตสุข

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
ชื่อปริญญาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปีที่สำเร็จการศึกษา ชื่อสถานศึกษา
และประเทศ
ศศ.ม.(การออกแบบ)  2550 มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
ค.บ.(ศิลปศึกษา) 2538 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ/ เบอร์โทรศัพท์
หลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 244 5850
Email: stop_vutinan@gmail.com

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
1. วุฒินันท์ รัตนสุข. (2559). การออกแบบตัวอักษรและภาพสำเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. วุฒินันท์ รัตนสุข. (2554). คุณลักษณะของบัณฑิตด้านการออกแบบที่สถานประกอบการพึงประสงค์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.