ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
ชื่อปริญญาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปีที่สำเร็จการศึกษา ชื่อสถานศึกษา
และประเทศ
ศ.ม.(จิตรกรรม) 2541 มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
ศ.บ.(จิตรกรรม) 2537 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลอง 6ประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ/ เบอร์โทรศัพท์
หลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 244 5850
Email: sit1300@yahoo.com

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
พิเชษฐ สุนทรโชติ. (2559). การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พิเชษฐ สุนทรโชติ. (2558). การวาดเส้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พิเชษฐ สุนทรโชติ. (2558). จิตรกรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พิเชษฐ สุนทรโชติ. (2554, พฤษภาคม). “จิตรกรรมสีน้ำของวรรณา พิเชฐพฤทธ์”. กุลสตรี 40(969): 175-177.
พิเชษฐ สุนทรโชติ. (2554, พฤษภาคม). “ศิลปะการวาดภาพประกอบ”. กุลสตรี 40(968): 174-176
พิเชษฐ สุนทรโชติ. (2554, เมษายน). “ศิลปะภาพเปลือย”. กุลสตรี 40(967): 147-149.
พิเชษฐ สุนทรโชติ. (2554, มีนาคม). “ศิลปะการวาดเส้นในเชิงสร้างสรรค์”. กุลสตรี 40(965): 133-135.
พิเชษฐ สุนทรโชติ. (2554, มีนาคม). “ศิลปะการวาดภาพคนเหมือน (Portrait)”. กุลสตรี 40(964): 139-
141.
พิเชษฐ สุนทรโชติ. (2554, กุมภาพันธ์). “นิทรรศการผลงานศิลปะชุด ทิพเณศเทพปกรฌัม”. กุลสตรี
40.(963): 142-143.
พิเชษฐ สุนทรโชติ. (2554, กุมภาพันธ์). “ศิลปะการวาดภาพบนกระเบื้อง (Porcelain)”. กุลสตรี
40(962):142-143.
พิเชษฐ สุนทรโชติ. (2554, มกราคม). “จิตรกรรมสีน้ำของไพรวัลย์  ไชยรัตน์ ชุดดำเนินในความทรงจำ”.
กุลสตรี 40(961): 130-131.
พิเชษฐ สุนทรโชติ. (2554, มกราคม). “โครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก พระอุโบสถไทยกุสินาราเฉลิมราชย์”. กุลสตรี 40(960): 134-136