นส.ณรัชสนันท์ ร้อยสี

ประวัติการศึกษา

  • คุณวุฒิชื่อปริญญาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ปีที่สำเร็จการศึกษา

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

บ.ธบ.(การบัญชี) 2547 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ/ เบอร์โทรศัพท์
หลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 244 5850
Email: sofere99@hotmail.com