เกี่ยวกับหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Art Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
   ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
   ชื่อย่อ : ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
   ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Art Education)
   ชื่อย่อ : B.Ed. (Art Education)

3. วิชาเอก
   ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
   5.1 รูปแบบ
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554
   5.2 ภาษาที่ใช้
   ภาษาไทย
   5.3 การรับเข้าศึกษา
   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
   หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและโรงเรียนเครือข่ายที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
   6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
   6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2558 เป็นต้นไป
   6.3 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะพิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557
   6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2(5)/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558
   6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3(37)/2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558
   6.6 คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่…………………………………………….

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
   หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ในปีการศึกษา 2560

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ดังนี้
   8.1 ครูผู้สอนศิลปศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
   8.2 นักวิชาการศึกษาด้านศิลปะ
   8.3 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและศิลปศึกษา
   8.4 นักวิจัยในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน